Soubory ke stažení:

  1. Informace k zápisu do MŠ 2023​. (stahnout DOCX)
  2. Kritéria pro přijetí do MŠ 2023. (stahnout DOC)
  3. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2023. (stahnout DOCX)
  4. Zápisní lístek MŠ 2023. (stahnout DOCX)

 

                                             INFORMACE K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ


Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy, v termínu dle                                                       
školského zákona od 2.-16.5.2023
1.
Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovuji v naší mateřské škole
termín 9.5.2023 /úterý/ od 14 – 16 hodin.

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání
• Proběhne formální část zápisů s využitím seznamu dětí, které spadají do školského
obvodu MŠ a mají právo na přednostní přijetí do dané mateřské školy (§ 34 odst. 4
školského zákona).
• Situace, kdy kapacita školy nestačí počtu přihlášených spádových dětí s právem
přednostního přijetí do dané mateřské školy, by podle školského zákona neměla
nastávat, ale v praxi se může objevit. Škola postupuje podle předem vytvořených a
zveřejněných formálních kritérií.
• V situaci, kdy škola má dostatečnou kapacitu k přijetí spádových dětí, ale převis zájmu
nespádových dětí, přednostně přijímá děti spádové a dále postupuje podle předem
vytvořených a zveřejněných formálních kritérií.


Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo v elektronické podobě.
Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:


1. osobní podání dne 9.5.2023 od 14 – 16h
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
3. do datové schránky školy – 53fmhvj
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem
bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze
strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.


Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního
řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

• jméno a příjmení žadatele (dítěte),
• datum narození,
• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3
správního řádu),
• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který
dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou
je zároveň podstatné zjišťovat:

• jméno a příjmení tohoto zástupce,
• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své
oprávnění dítě zastupovat.
Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který
vede evidenci obyvatel.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost
se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení
o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných
zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální
vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje
jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě
k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli
školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.