Historie

Ze záznamů kroniky, která je ve škole od roku 1956 /předcházející již uložena v Okresním archivu.

1956 – 58, ředitel A.Motejl, ve škole 63 žáků, v MŠ 31 dětí, pořízena kamna do 1.tř.

1958 – 77, ředitel Ot.Pivrnec, počty žáků se pohybují v rozmezí 79 – 50,

1959 – zaveden vodovod do kuchyně

1962 – otevřena Družina mládeže ve škole, zakoupen 1.televizor a pianino

1963 – přestavba sociálního zařízení, nový septik, zbořeny staré šatny

1964 – zakoupena lednice do kuchyně

1968 – na zahradě vybudována hrazda, šplh a průlezky z pneumatik, v obci dokončeno výbojkové osvětlení

1970 – oplocena školní zahrada

1971 – výměna střechy na školní budově

1974 – nová přípojka elektrického proudu s transformátorem

1976 – přestavba školní kuchyně a zařízena tělocvična v 1.poschodí

1977 – 1993, ředitelka E. Zajícová, počty žáků klesají k počtu 42

1978 – započal plavecký výcvik pro děti, vybudovány skříňky na obuv v přízemí

1980 – nábytek pro ŠD

1984 – WC pro MŠ přebudovány na sprchy

1988 – zakoupen 1. počítač, barevný televizor, elektrická akumulační kamna ve třídách

1993 – 2007, ředitelka M.Pokorná, opět pokles žáků k 27 – 12

1995 – zahájena výuka AJ ve 4.ročníku

1997 – udělení povolení MŠMT o vyjímce z počtu žáků

2000 – zakoupen kopírovací stroj

2002 – vybudována počítačová učebna

2003 – vloupání do školy /odcizen PC a laserová tiskárna, hotovost/

2007 – od 1.8. nová  ředitelka PaedDr. Zd.Kozáková počet žáků kolísá mezi 14 – 21

2007 – od září výuka dle Školního vzdělávacího programu „Do školy chodím rád“ celková přestavba a modernizace vybavení kuchyně dle požadavků EU

2008 – výměna veškeré sanitární techniky, celková výměna a modernizace elektrického topení, nový nábytek ve ŠD, jídelně včetně výměny podlahových krytin, nátěry dveří, výměna dřevěných částí laviček na zahradě

2009 – nábytek v MŠ, LCD TV s video, nové vybavení tříd – lavice, židle, tabule, žaluzie oprava elektriky ve sklepě, výměna svítidel v jídelně a ředitelně

2010 – naplněna kapacita MŠ – 24 dětí, podán projekt „EU – peníze školám“ – škola obdrží 390 tis. na modernizaci výuky a výpočetní techniky zabudováno tepelné čerpadlo a výměna všech oken ve škole /náklady 3,7mil.Kč, z toho 2,8mil. dotace státu z „Zelená úsporám“

2011 – výměna všech svítidel v MŠ a ZŠ , nové víceúčelové keramické tabule, projektory ve třídách, obnovení PC učebny z projektu EU

2012 – zateplení budovy školy a nová fasáda, dovybavení  umyvárny MŠ, v kuchyni zabudován odsavač par, o prázdninách 2012 na školní zahradě vybudovány 2 houpačky. Průběžně vybavovány moderními vyučovacími pomůckami obě třídy i družina, nové koberce i záclony.

2013 – v květnu zbourány kůlny za školou a nahrazeny zcela novým dřevěným altánem včetně kůlny na uskladnění hraček a nářadí. Světlý a prostorný altán lze využívat v létě k výuce a hrám dětí. O prázdninách celková rekonstrukce koupelny a WC v MŠ, položeno nové linoleum v chodbě, dále pak byly zakoupeny nové šatní skříňky.

2014 – V zimě pak provedena rekonstrukce sanitárního vybavení a WC pro chlapce v ZŠ. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu žáků v ZŠ zakoupeny dále šatní skříně pro ZŠ a vybavení novým nábytkem /chodby a třídy/. O prázdninách provedena pokládka nového linolea ve třídách ZŠ. Zabudována výlevka v 1.patře dle požadavků OHS Semily. P. Podzimek vyrobil nové dvěře do sklepa.

2015 – dokončení umýváren v MŠ  dle požadavků OHS, nová svítidla ve školní kuchyni a na chodbě

2016 – vestavěné skříně v šatně MŠ, ve školní jídelně sanace omítky a nová výmalba, v září zabudovány nové herní prvky na školní zahradě od firmy TRAntoš Turnov

2017 – od září 2017 se škola zapojila do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání, konkrétně „Podpora vzdělávání ZŠ a MŠ Stružinec“ .Projekt trvá do 31.8.2019 a škola získá částku 460 918,-Kč . Prostředky získané v tomto projektu jsou určeny pro personální a profesní podporu MŠ i ZŠ a další vzdělávání pedagogů ZŠ včetně extrakurikulárním rozvojovým aktivitám ZŠ.Do MŠ a ŠD byl pořízen nábytek na míru.
Firma Jarošík Lomnice n.Pop. vyrobila nové dveře do ŠD a kuchyně, vyrobila nové bednění kolem pískoviště, oprava všech venkovních laviček, nový výdejní pult ve školní jídelně.

2018 – zakoupen hrací venkovní domeček na školní zahradě, firma pana Podzimka dovybavila chodbu MŠ ochrannými dřevěnými prvky, radiátory v MŠ a v tělocvičně byly opatřeny dřevěnými kryty.
Ve škol. roce 2018/19 poklesl počet dětí v MŠ na 13 a v ZŠ na 18. Zástup za mateřskou dovolenou Mgr.K.Těhníkové od 1.9. Mgr.Renáta Fialová ze Slané.

2019 – škola podala v dubnu žádost o zapojení se do projektu OP VVV „Šablony II“ na období od 1.9.2019 – 31.8.2021. V tomto projektu bude podporována MŠ, ZŠ a ŠD. Celkem se jedná o částku 656 tis.Kč, které budou použity na personální a profesní podporu MŠ, ZŠ, ŠD a extrakurikulární rozvojové aktivity školy. O prázdninách bylo vymalováno 1.patro školy /třídy i chodba – p. Hadač// a f. Podzimek ze Stružince zajistila výměnu dveří do tříd a ředitelny /hrazeno z rozpočtu obce/. Od 1.9.2019 počet žáků ZŠ na 17, v MŠ počet 17.

2020 – od 11.3. vešlo v platnost mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, kdy v souvislosti se šířením koronaviru COVID-19 byly uzavřeny všechny školy s okamžitou platností až do odvolání. Uzavřena i MŠ z důvodu umístění v jedné budově s ZŠ. Žáci pracovali formou distančního vzdělávání z domova. Zaměstnankyně školy v prvním týdnu šily roušky, které byly nedostatečným zbožím. Poté učitelky po telefonu konzultovaly se žáky učivo každý den a byly ve spojení i s rodiči. V červnu 2020 se měly konat oslavy 650.výročí obce, které byly z důvodu mimořádných opatření odloženy o rok. 25.5.2020 byla ZŠ i MŠ opět otevřena za zvýšených hygienických opatření. Dále škola podala projekt na podporu výuky plavání pro žáky ZŠ, ze kterého bude hrazena doprava. Od 1.9.2020 bude otevřen 5.ročník, neboť z důvodu chybějících dětí nebude 1.roč. Počet dětí v ZŠ zůstává – 17, v MŠ – 21. Zakoupeno zastínění pískoviště.