TESTOVÁNÍ V LISTOPADU  2021

Screeningové testování bude probíhat na všech školách po celé ČR včetně těch škol, které mají místo poskytování vzdělávání v těch okresech, ve kterých již screeningové testování probíhalo
Testování proběhne ve dvou termínech – 22. a 29. 11. 2021
• Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény
v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS
• Testovat se bude antigenními testy, které jsou standartně distribuovány školám 
• Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech)
o Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje

Provoz školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19

 • Škola zahájí svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy
 • Od dětí/žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
 • Žáci ZŠ vchází do školy hlavními předními dveřmi, děti MŠ s doprovodem přichází zadním vchodem
 • Nejsou stanovena žádná plošná omezení počtu dětí/žáků ve třídách
 • Při zahájení školního roku informujte školu/učitele/ o případných změnách adresy, telefonního čísla nebo e-mailové adresy
 • Sledujte pravidelně informační kanály školy /webové stránky, nástěnky ve škole, vitrína před školou, žákovské knížky a notýsky dětí/
 • Pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen na nezbytně nutnou dobu pouze ve vestibulu školy.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit
 • Škola je vybavena dostatečným množstvím čistících a dezinfekčních prostředků, rouškami, štíty, bezkontaktní teploměr apod.

SCREENINGOVÉ  testování ve škole  ZÁŘÍ 2021

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1.září a dále se testuje 6. září a 9. září 2021 . Žáci se v uvedené dny dostaví do školy nejpozději v 7.20 h. U testování svého dítěte může být přítomna třetí osoba za dodržení hygienických opatření a rozestupů.

POZOR!!!!!

1.září se budou testovat i žáci přicházející do 1.ročníku. Žáci 1.ročníku přichází s rodiči do školy zadním vchodem /jako do MŠ/, kde budou otestováni / v případě pěkného počasí venku, jinak v chodbě v přízemí/.

!! Zákonní zástupci doprovázející své děti do 1.ročníku musí mít v prostorách školy i ve třídě respirátor.

Žáci nosí ochranný prostředek dýchacích cest pouze ve společných prostorách školy, ve třídě po usazení na místo je mít nemusí. Pouze dítě, které se odmítne testovat, nosí ochranu úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole.

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

§ Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
§ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/ příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění je nutné volit tento postup:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/ do školy – dítě/žák/ není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/ ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/ žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy
  Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
  V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem . Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

§ Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu.
Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele.

§Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy
Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy.
Ostatní děti/žáci/, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

§ V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci/studenti nejsou přítomni ve škole.